Informacje o terapiach

 


Integracja Sensoryczna SI

Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące z zewnątrz są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i zareagować na nie. Właściwe działanie tego układu na każdym etapie, określamy jako Integracja Sensoryczna SI.
Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać "naukowej zabawy. 

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom w ramach terapii Integracji Sensorycznej dziecko może poprawić:

 • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki,
 • uwagę i koncentrację,
 • zdolności wzrokowe i słuchowe,
 • samoświadomość i samoocenę,
 • funkcjonowanie emocjonalne.

czyli np.: pisanie, czytanie, skakanie na jednej nodze, jazda na rowerze, rzucanie i chwytanie piłki, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, zamków, mycie i czesanie włosów bez protestów, nadwrażliwość na dźwięki, zapachy, planowanie ruchu - przeskakiwanie, rzucanie do celu,


Skąd biorą się te problemy?
Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej?
Na czym polega terapia Integracji Sensorycznej?


Indywidualna Stymulacja Słuchu - trening słuchowy Johansena IAS

Wiele przypadków trudności w nauce np. trudności w pisaniu i czytaniu a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.

Terapia słuchowa (Indywidualna Stymulacja Słuchu) poprawia:

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,

Widoczne są efekty w nauce języków obcych:

 • krótszy czas nauki,
 • polepszenie akcentu,
 • płynność wypowiedzi,
 • poprawa rozumienia języka.

Stymulacja słuchu harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na:

 • postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

W 2008 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu opublikował wyniki badań: 2-3% populacji dzieci w wieku 7-14 lat w Polsce występują centralne zaburzenia słuchu. Indywidualna Stymulacja Słuchu wg dr Kjelda Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Stymulacja słuchu skierowana jest do dziećmi, młodzieży i dorosłych:

 • małe dzieći (od 3 r. ż.),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z autyzmem,
 • uczących się języków - przygotowanie ucha do nauki języków obcych

Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemów

Twórca terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu

Przebieg terapii

 


Psychoterapia

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia, która polega na celowym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych dzięki wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych psychoterapeuty.
Psychoterapia jest uczeniem się nowego sposobu myślenia, innego widzenia ludzi, świata i siebie. Jest odkrywaniem przyczyn własnych zachowań i pracą nad zmianą tych, które utrudniają życie.

Cel psychoterapii

Celem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim jest leczenie oraz wzmacnianie zdrowia i rozwoju osoby. Rozwój ukierunkowany jest na realizację życia w pełni, które zakłada rozwój i integrację sfery biologicznej, psychicznej (emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej), behawioralnej i duchowej.
Stosuje się tu zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów:

 • emocjonalnego,
 • poznawczego,
 • wolitywnego,
 • behawioralnego,
 • biologicznego,
 • duchowego osoby.

Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.
W praktyce oznacza to:

 • umiejętność integrowania życiowych doświadczeń w kierunku rozwoju,
 • świadomość własnych emocji i potrzeb,
 • rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego),
 • świadomość własnych celów i wartości,
 • podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności,
 • wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji życiowych celów i relacjach,

Rola psychoterapeuty

Skutek psychoterapii


Psychomotoryka

Specjaliści polecają tę metodę jako bardzo skuteczne rozwiązanie problemów małych pacjentów z takimi trudnościami rozwojowymi jak:

 • trudności w wykonywaniu czynno ści ruchowych (niezręczność, słaba koordynacja ruchowa, problemy z utrzymaniem równowagi, występo wanie współruchów),
 • opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się,
 • brak zaufania do siebie i trudności w nawiązaniu prawidłowych relacji z otoczeniem,
 • trudności w uczeniu się i problemy szkolne (mylenie kolorów i kształtów, trudności i niechęć do rysowania, trudności w opanowaniu umiejętno ści czytania, pisania, liczenia),
 • wyraźne opóźnienie znajomości schematu własnego ciała (m.in. nie prawidłowe nazywania części ciała),
 • brak orientacji w czasie i przestrzeni (mylenie pojęć dotyczących czasu i przestrzeni „dziś-jutro-wczoraj", „nad-pod" itp., mylenie lewej i prawej strony, trudności z opanowaniem zegara i kalendarza),
 • zaburzenie lateralizacji (brak wyraź nej dominacji jednej ze stron ciała, mylenie lewej i prawej ręki),
 • zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emo cjonalnej, zaburzenia procesu uwagi, współwystępująca często z nimi nieadekwatna samoocena (dzieci nadwrażliwe, nadaktywne, lękliwe, bierne, płaczliwe, impulsywne, agre sywne, depresyjne itd.).

Podłożem tych wszystkich trud­ności jest minimalna dysfunkcja mózgu spowodowana dyskretnym, trudnym do zlokalizowania uszkodzeniem struktur mózgowych, często skojarzonym z nie­prawidłowościami w dojrzewaniu struk­tur integracyjnych lub wynikająca głów­nie z tych nieprawidłowości.

Cel  i efekt terapii

Celem jest konstruk­cja lub aktywizacja sieci neuronalnych, odpowiadających za mózgowe procesy integracyjne. W wyniku terapii dziecko osiąga możliwość optymalnego funkcjo­nowania w swoim środowisku, stosow­nie do wieku i predyspozycji psychofi­zycznych.

Twórcy metody

Naczym polega Terapia Psychomotoryczna?

Terapia psychomotoryczna w Polsce